Home  |  Contact us  |  About us  |  LMS  |  Courseware  |  Training  |  News  |  SpecialReport   |   R&D    Link  |   Sitemap  |   Jobs
 

โครงการอบรม Multimedia for e-Learning  Courseware     “รุ่นที่ 34 ”

   หลักการและเหตุผล
 

       เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะทางด้านอินเทอร์เน็ตมีความเจริญก้าวหน้า
ไปอย่างมากรวมทั้งระบบการบริหารจัดการที่เรียกว่า Learning Management System; LMS ที่เป็นการเรียนการสอน ผ่าน ระบบ Online และ Offline หรือที่เรียกว่าระบบ e-Learning หรือ ผ่าน Web-Based Learning และ CBT ซึ่งในการสร้างหรือการพัฒนาสื่อทางด้าน e-Learning นั้นได้มีการนำเครื่องมือหรือโปรแกรมต่างๆ เข้ามา
รองรับเพื่อการพัฒนาบทเรียน ให้มีความน่าสนใจ มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสื่อต่างๆ ที่นำมาใช้ เช่น  ข้อความ เสียง ภาพ 
วีดีโอ  หรือ กราฟฟิก การ์ตูนเคลื่อนใหว (Cartoon Animation ) ต่างๆ จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ บทเรียน
Courseware หรือ Learning Object มีความสมบูรณ์มากขึ้น จากเหตุผลตรงนี้จึงได้เกิดการพัฒนาสื่อ
e-Learning Courseware ที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วต้องการพึ่งพาพัฒนาได้ด้วยตนเอง
       
      ดังนั้นต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาสื่อให้มีความชำนาญวิชาการทางด้านนี้อย่างจริงจังเพราะ
เป็นนวัตกรรมและเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้(Knowledge Management: KM) สู่อีเลิร์นนิ่งในยุคนี้
โดยการอาศัยใช้มัลติมีเดียเป็นตัวช่วยในการพัฒนา ทางบริษัทฯเป็นผู้ชำนาญด้าน e-Learning และ KM มานานเล็งเห็นความสำคัญของโครงการจึงได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรม “Multimedia for e-Learning Courseware”
รุ่นที่ 30 หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรม สามารถนำไปปฏิบัติงาน ได้จริงด้วยตนเอง

   วิชา CE101Basic Multimedia for e-Learning Courseware

 

วันที่ 1
.............................................................................................................................

 • อีเลิร์นนิ่งคืออะไร  ความสำคัญ หน้าที่ของ ผู้พัฒนาคอร์สแวร์ และ วิศวกรคอร์สแวร์
 • การวิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis) และ วิธีการเขียน Script และ Storyboard
 • เรียนรู้พื้นฐานของโปรแกรมกราฟิกการใช้ โปรแกรม Flash CS3
 • วิธีการใช้งานโปรแกรม Flash CS3 เบื้องต้น     ซิมโบล (Symbol) และอินสแตนซ์ (Instance)
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)
 • การทำงานกับเลเยอร์ การสร้างปุ่ม (Button)
  วันที่ 2
.............................................................................................................................
 • การนำ ข้อความ รูปภาพ  เสียง เข้าสู่เทมเพลม      
 • เรียนรู้การใช้งาน Load Movie   การใช้ Action ควบคุม Movie Clip
 • การนำ Video เข้ามาใช้ใน Flash CS3
 • การเผยแพร่งาน การใช้งาน Action Script เบื้องต้น
 • ภาคปฏิบัติ ตกแต่งนำเนื้อหา รูปภาพ เสียง กราฟฟิค ลงใน Template   แจกฟรี

   วิชา CE102: Intermediate Multimedia for e-Learning Courseware

 

วันที่ 1
.............................................................................................................................

 • หลักการออกแบบการเรียนการสอน (Instruction Design: ID)
 • การวิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis)ใช้กับ โมเดลการเรียนรู้ ( e-Learning Model ) มาใช้กับเนื้อหา
  (Content) ที่เหมาะสม วงจรการพัฒนา และหลักการทำ  Course Flow Chart
 • ทบทวนการใช้เครื่องมือพื้นฐาน Flash CS3   
 • วิธีการใช้ Template การสร้าง Animation แบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม Flash CS3
 • การตกแต่งภาพด้วย Photoshop และนำไปใช้ Template
 • เทคนิคการสร้างกิจกรรมการเรียน ในโปรแกรม Flash CS3
 • การใส่ Action Script ในโปรแกรม Flash CS3
 • ภาคปฏิบัติ ตกแต่งนำเนื้อหา รูปภาพ เสียง กราฟฟิค ลงใน Template   แจกฟร
  วันที่ 2
.............................................................................................................................
 • โครงสร้างและเทคโนโลยีของเสียงและมัลติมีเดีย
 • การบันทึกและการตัดต่อเสียง ผสมเสียง ด้วยโปรแกรม Cool Edit Pro
 • การนำเสียง มาใช้ในโปรแกรม  Flash CS3 และเทคนิคการใส่เสียงแบบต่าง ๆ 
 • การเขียน Action Script  ควบคุมปุ่มรูปแบบต่าง ๆ 
 • ภาคปฏิบัติ ให้เพิ่มเติมเนื้อหา รูปภาพ เสียง กราฟฟิค  ลงใน Template และอัดเสียง                     
  วันที่ 3
.............................................................................................................................
 • โครงสร้างและเทคโนโลยีของ Video
 • การตัดต่อ Video  ด้วยโปรแกรม TechSmith Camtasia Studio
 • การสร้าง Title และใส่ Effect Video ด้วยโปรแกรม Muvee Autoproducer
 • การแทรก Video ลงในโปรแกรม Macromedia Flash CS3  และการนำไปใช้ใน  Template
 • การสร้างปุ่ม Control Video ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash CS3
 • การเข้ารหัส Video ด้วยโปแกรม Windows Media Encoder
 • ภาคปฏิบัติ ให้เพิ่มเติมการแทรก Video ลงใน Template
  วันที่ 4
.............................................................................................................................
 • การสร้าง  e-Learning Courseware Template แบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม  Flash CS3
 • วิธีการสร้างภาพการ์ตูนเคลื่อนใหว (Cartoon Animation) การสร้างฉาก สร้างตัวละคร เพื่อให้ 
  e-Learning Courseware น่าเรียนและมีคุณภาพมากขึ้น
 • ขั้นตอนการออกแบบ Template และนำไปสร้าง เป็นTemplate  ID ด้วยโปรแกรม Flash CS3
 • ภาคปฏิบัติ สร้าง Template ให้สำเร็จด้วยตนเอง

 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   ต้องมีพื้นฐานความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ค่าใช้จ่าย               

 

1. Basic Multimedia for e-Learning Courseware (อบรม 2 วัน) 4,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
2. Intermediate Multimedia for e-Learning Courseware (อบรม 4 วัน) 9,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
     **โปรโมชั่นพิเศษ เรียน 2 หลักสูตร ลด 5% เหลือ 12,825 บาท**(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
    ** ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องชำระค่ามัดจำก่อนล่วงหน้า 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระในวันแรกของการเข้าฝึกอบรม
        หรือชำระทั้งหมด ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 2552

 ประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ        

 
 • ใบประกาศนีย์บัตรหลักสูตร Courseware Engineer  ของแต่ละวิชา
 • แบบฟอร์มของ Scripting and Storyboard นำไปใช้ได้จริง
 • e-Learning  Template ID จำนวน 1 เทมเพลตต่อวิชานำไปใช้ได้
 • เอกสารประกอบการสอนจำนวน 1 เล่มต่อวิชา
 • ตัวอย่างงานหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนจากภาคปฏิบัติ เขียนลง CD-ROM
 • ประมวลภาพเข้าฝึกอบรมตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายในรูปแบบการนำเสนอ Copy กลับมาเป็นที่ระลึก
 • e-Learning  Courseware ที่อยู่ในรูปแบบ CBT และรองรับระบบ SCORM ได้
 • ส่วนลดพิเศษ มากกว่า รายการที่จัด Promotion พิเศษ วิชาต่อเนื่องระดับ ADV. Multimedia   
 • ได้รับสิทธิพิเศษการจองที่นั่งเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี โดยบริษัทฯ ร่วมกับบริษัท IBM ประเทศไทย จำกัด
 • ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ KM และ e-Learning ของสมาคม e-Learning แห่งประเทศไทย

 วันและเวลา

 

1. CE-101 : Basic Multimedia for e-Learning Courseware (อบรม 2 วัน) 30-31 กรกฏาคม 2552 เวลา 9.00 – 17.00 น.
2. CE-102 : Intermediate Multimedia for e-Learning Courseware (อบรม 4 วัน) 18-21 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 –17.00 น.

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

 

  คุณวาริกา , คุณดวงหทัย , คุณมนทิรา
           โทรศัพท์ (662) 694 2280-2    
           โทรสาร  (662) 694 2281  
           E-Mail : info@de-learn.com

 


Email :info@de-learn.com
@ 2009 Data E-learning Company Limited. All Rights Reserved
Tel : 0-2694-2280-2  Fax : 0-2694-2281