ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน

• ระบบสามารถบริหารการเรียนการสอนได้ทั้งแบบเว็บ (Web-based)และห้องเรียนได้ พร้อมๆ กัน เพื่อรองรับ
ระบบ การเรียนแบบผสมผสาน

• ระบบสามารถรองรับการนำเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตร ข้ามาใช้งานที่เครื่องของผู้เรียน โดยไม่จำเป็นต้อง
เชื่อมต่อกับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสามารถบันทึกความคืบหน้าหรือ คะแนนตลอดจนเงื่อนไขการเรียนรู้และ
สามารถปรับปรุงข้อมูล (Update) ข้อมูลดังกล่าว เมื่อมีการเชื่อมต่อกับระบบทางเครือข่ายครั้งต่อไป

• ระบบการจัดหลักสูตรในระดับต่างๆตั้งแต่ ระดับหลักสูตร (Curriculum) รายวิชา (Course) รวมถึงการออก
ประกาศนียบัตร เมื่อจบหลักสูตรนั้นๆ

• สามารถนำเนื้อหาหลักสูตรที่สร้างไว้แล้วไปใช้ในระบบ LMSอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐาน AICC และ SCORM

• สร้างแบบทดสอบแบบก่อนเรียน(Pre-test)หลังเรียน(Post-test) และทดสอบแบบรวดเร็ว (Quizzes)
ได้ทั้งแบบมีการ ให้คะแนนและไม่มีการให้คะแนน นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง แบบทดสอบที่มีการจับเวลาได้
และสามารถจำกัดการ ทำแบบทดสอบซ้ำได้เช่น เมื่อมีการสอบ ไม่ผ่านจะต้อง กลับไปทบทวนอย่างน้อย 3 วัน
จึงจะสอบใหม่ได้เป็นต้น

 

   
 

 

   
 

@ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
 

Web Page Visitor Counter