บริษัท ด้าต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด เป็น Busines Partner กับบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของ องค์กรในโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบ E-Learning Courseware เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ การบริหาร และจัดการ ระบบการเรียนการสอนหรือฝึกอบรมเพื่อให้เกิด การเรียน (Learning)
เมื่อความรู้ขององค์กรมีการนำไปใช้จะเกิดการเรียนรู้ และเกิดองค์ความรู้ใหม่กลับมาให้องค์กร โดยแลกเปลี่ยน
แบ่งปัน ให้ผู้อื่นนำมาใช้อีก การเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญ ในการทำให้ องค์กรเพิ่มขึ้น ซึ่งองค์กรจะมีวิธีการสนับสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้ อย่างไร บริษัทฯ ขอนำเสนอแผนการพัฒนา E-Learning Courseware ได้ทั้ง 3 ระดับและที่ได้
รองรับ มาตรฐาน AICC, SCORM และ IMS นอกจากนี้ในการพัฒนา E-Learning Courseware จะต้องตระหนัก
ในการนำความรู้ทางวิชาการ ทางด้านจิตวิทยามา ประยุกต์ใช้กับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม

 

   
 

@ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
 

Web Page Visitor Counter