การก่อตั้งสมาคม e-Learning
  วัตถุประสงค์
1. สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มนักวิชาการและผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ e-Learning
2. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และให้การบริการด้าน e-Learning
3. ให้การส่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในกิจกรรมต่างๆ ด้าน e-Learning
4. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ e-Learning
5. สร้างความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมระหว่างบุคคลากรทางด้าน e-Learning
6. สร้างมาตรฐานในงานด้าน e-Learning
7. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
9. ไม่จัดให้มีการพนันและโต๊ะบิลเลียด
        
       สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ ๘๙/๑ อาคาร ๙ ชั้น ๑๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ตามความในมาตรา ๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์แล้ว รายชื่อกรรมการของสมาคม
 
รายชื่อกรรมการของสมาคม
 
1. นายปรีชา เอมโอช นายกสมาคม
2. นายพิภัช ดวงคำสวัสดิ์ อุปนายก คนที่ 1
3. นายฉัตรชัย
เลิศวิริยะภากร อุปนายก คนที่ 2
4. นางสาวณมน จีรังสุวรรณ กรรมการและวิชาการ
5. นายวิบูลย์ นวลอินทร์ กรรมการและประชาสัมพันธ
6. ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ กรรมการและเหรัญญิก
7. นายภาสกร ใหลสกุล กรรมการและนายทะเบียน
8. นางเขมนริทร์ รัตนอัมพวัลย์ กรรมการและเลขานุการ
9. นายเด่นเดช สวรรคทัต กรรมการ
10. นายกำธน แก้วบัวดี กรรมการ
11. นางทรงศรี สรณสถาพร กรรมการ
12. นายทศพร อินทะนิน กรรมการ

_____________________________________________________________________________________________


 • อีเลิร์นนิงไทยไม่ขยับเพราะอ้างความไม่พร้อม ต้องเน้นกลยุทธ์เชิงรุกโดยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
 • อีเลิร์นนิ่งมันคืออะไรกันแน่?
 • อีเลิร์นนิง คอร์สแวร์ ไม่น่าสนใจและไม่อยากเรียน เกิดจากสาเหตุใด??
 • การพัฒนา อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ ที่น่าสนใจและอยากเรียน
 • โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (2)
 • ทำไมต้องเขียน Script & Board เพื่อผลิต e-Learning Courseware?
 • ระบบบริหารการจัดการ อี - เลิร์นนิ่ง (LMS) ที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? (ตอนที่ 1)
 •  

     
   

  @ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
   

  Web Page Visitor Counter