การพัฒนา อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ ที่น่าสนใจและอยากเรียน

ฉบับที่ผ่านมาเราพูดถึง อีเลิร์นนิง คอร์สแวร์ ไม่น่าสนใจและไม่อยากเรียน เกิดจากสาเหตุใด ???
         ในส่วนของเนื้อหา(Content) ก็คือ ความรู้ (Knowledge) เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการพัฒนาระบบ e-Learning ส่วนใหญ่จะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหา (Content) หรือเมื่อพัฒนาเป็นอีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ (e-Learning Courseware)
         ในทางตรงกันข้ามถ้าต้องมีการว่าจ้างในการพัฒนาบทเรียนจะจ้างพัฒนาอีเลิร์นนิงคอรืสแวร์มาใช้งาน หรือว่าจ้างให้มาพัฒนาให้ในองค์กรในยุคการพัฒนาองค์ความรู้(KM) สู่อีเลิร์นนิ่ง ถ้าดีจริงเขาแบ่งระดับอีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์กันอย่างไร แยกราคาแพงมากน้อย การจัดตั้งงบประมาณจะต้องทำอย่างไร มีความน่าสนใจหรือดึงดูดในการเข้าเรียนรู้หรือเรียนจบแล้วจะดึงความรู้มาใช้ได้ทันที
         คำถามนี้เกิดบ่อยมาก ในวงการอีเลิร์นนิงเป็นคำถายอดฮิตก็คือว่า “การพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ที่น่าสนใจและอยากเรียนมีการรับจ้างราคาแพงไหม???” การแบกประเภทนั้นได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ในการว่าจ้าง ดังนี้

 • ระดับ 1 Text Online   ระดับ Text Online เนื้อหาของอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ ในระดับนี้จะอยู่ในรูปข้อความ (Text) และภาพนิ่งเป็นหลัก ซึ่งมีข้อดีคือการประหยัด การจัดทำง่าย ได้เรียนสามารถเรียกดูเนื้อหาได้รวดเร็วโดยใช้ Bandwidth ในการส่งผ่านระบบ อีเลิร์นนิง หรือที่เรียกว่า LMS (Learning Management System) น้อยกว่า เช่น โดยส่งนใหญ่มีลักษณะเป็น e-Book เน้นข้อความเป็นหลัก, เน้นมาแทนการผลิตหนังสือ, ประหยัดค่าใช้จ่าย และ เวลาในการผลิตรวดเร็ว, โดยผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาสามารถผลิตได้เอง, ต้องได้มาตรฐาน SCORM , AICC standard for Computer Managed ,IMS (Instruction/Learning Management Systems) หรือสามารถขึ้นได้ทุกระบบ LMS, จำนวน 1 ชั่วโมงออนไลน์หรือประมาณ 40 สไลด์หรือ Screen ค่าพัฒนารับจ้างอยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาทต่อชั่วโมง

 • ระดับ 2 Low Cost Interactive Online Course   เนื้อหาของอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ในระดับนี้ จะอยู่ในรูปข้อความ (Text) ภาพ เสียงและวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นมาอย่างง่ายๆ และแบบฝึกหัดประกอบ การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์มีลักษณะ ดังนี้ เน้นข้อความ ตัวอักษร ภาพ เสียงและวีดิทัศน์, ให้ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการเรียนการสอนให้ (Instructional designers), การส้รางแบบฝึกหัดและการส้รางแบบทดสอบก่อนหรือหลังเรียน, ต้องได้มาตรฐาน SCORM, AICC standard for Computer Managed, IMS (Instruction/Learning Management Systems) หรือสามารถขึ้นได้ทุกระบบ LMS, จำนวน 1 ชั่วโมงออนไลน์ หรือประมาณ 40 สไลด์หรือ Screen ค่าพัฒนารับจ้างอยู่ระหว่าง 10,000-25,000 บาทต่อชั่วโมง

 • ระดับ 3 High Quality Online Course    เนื้อหาของอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ในระดับนี้ จะอยู่ในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ กล่าวคือ การผลิตต้องใช้ทีมงานแต่ละส่วนในการผลิตที่ประกอบด้วย ต้องมีการเขียน Script & Story Board เพื่อผลิตเป็นอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์, เน้นความถูกต้องข้อความ ตัวอีอักษร ภาพ เสียงและวีดีทัศน์ ที่มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และสถานการณ์จำลองบางส่วน (Simulation), การผลิตต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา (Subject Mater Expert) และ ให้ผู้เชียวชาญการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Designers), เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการและนำจิตวิทยาโมเดลการเรียนรู้ (Learning Model) มาประกอบการพัฒนาเนื้อหาต้องบอกด้วยว่าใช้ทฤษฎีของใครมาพัฒนาเช่น นำเสนอเนื้อหาตามลำดับจากง่ายไปยาก, นำเสนอเนื้อหาจากภาพรวมใหญ่ไปสู่ส่วนย่อย, นำเสอนเนื้อหาจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม,นำเสนอเนื้อหาจากประโยชน์ที่ได้รับไปสู่ทฤษฎีที่จำเป็นต้องเรียนรู้ประกอบ, เนื้อหามีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย(Multimedia Experts) ระดับ มืออาชีพ เช่น มีวิศวกรคอร์สแวร์
         (Courseware Engineer) หรือมีโปรแรกมเมอร์ (Programmers) ควบคุมในการผลิต, มีนักออกแบบกราฟิกที่เก่ง (Graphic Designers), มีนักออกแบบภาพเคลื่อนไหวได้สมจริง (Animation Experts), มีการรับประกันการแก้ไขหรือปรับปรุงในระหว่างการใช้งานและร่วมมือกันออกแบบประเมินประสิทธิภาพในบทเรียนเพื่อให้เกิดผลสัมทธิ์ทางการเรียน, ต้องได้มาตรฐาน SCORM, AICC standard for Computer Managed, IMS (Instruction/Learning Management Systems) หรือสามารถขึ้นได้ทุกระบบ LMS, จำนวน 1 ชั่วโมงออนไลน์ หรือประมาณ 40 สไลด์หรือ Screen ค่าพัฒนารับจ้างอยู่ระหว่าง 25,000-150,000 บาทต่อชั่วโมง
        
          โดยเนื้อหาผู้ว่าจ้างเป็นผู้เตรยมเนื้อหาส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างแต่ถ้าต้องการให้หาเนื้อหาหรือให้ผู้เชี่ยวชาญรับจ้างเขียนกันเป็นชั่วโมงหรือขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของเจ้าของเนื้อหาจำนวน 1-3 ชั่วโมงออนไลน์ในการรับจ้างเขียนอยู่ที่ประมาณ 60,000-150,000 บาท ท่านทราบแบบนี้แล้วจะได้ไม่ผิดหวังกันในการว่าจ้างพัฒนา อีเลิร์นนิง คอร์สแวร์ อีกต่อไปส่วนสำคัญในระดับที่ 3 High Quality Online Course ที่เป็นอีเลิร์นิงคอร์สแวร์ระดับนี้ต้องการปรับปรุงแก้ไขกันปี ส่วนใหญ่เวอร์ชั่นแรกใช้เวลาในการพัฒนาอย่างน้อย 3-4 เดือน

 


ปีที่ 3 ฉบับที่ 66 วันที่ 1 เมษยน – 15 เมษายน 2552 11 อปท.นิวส์

 

_____________________________________________________________________________________________


 
 • เลิร์นนิงไทยไม่ขยับเพราะอ้างความไม่พร้อม ต้องเน้นกลยุทธ์เชิงรุกโดยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
 • อีเลิร์นนิ่งมันคืออะไรกันแน่?
 • อีเลิร์นนิง คอร์สแวร์ ไม่น่าสนใจและไม่อยากเรียน เกิดจากสาเหตุใด??
 • การพัฒนา อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ ที่น่าสนใจและอยากเรียน
 • โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (2)
 • ทำไมต้องเขียน Script & Board เพื่อผลิต e-Learning Courseware?
 • ระบบบริหารการจัดการ อี - เลิร์นนิ่ง (LMS) ที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? (ตอนที่ 1)
 •  

     
   

  @ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
   

  Web Page Visitor Counter