ระบบบริหารการจัดการ อี - เลิร์นนิ่ง (LMS) ที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? (ตอนที่ 1)

           “หัวใจของระบบ อี-เลิร์นนิ่ง ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 2 ส่วน โดยส่วนแรก คือ Courseware ส่วนที่ 2 คือ ระบบ LMS (Learning Management Systems) ซึ่งจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้       ด้วยเหตุนี้ อปท.นิวส์ จึงต้องการให้ผู้อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารการศึกษาได้ทำความเข้าใจกับบทความชิ้นนี้ เพื่อที่จะทราบว่าระบบ LMS ที่ดีและได้มาตรฐานนั้นเป็นอย่างไร?”

           จากบทความได้แสดงความคิดเห็นต่างๆในวงการอี-เลิรืนนิ่ง ว่าจะใช้ระบบบริหารการจัดการอี-เลิร์นนิ่ง หรือที่เรียกว่า Learning Management Systems เรียกย่อว่า แอลเอ็มเอส (LMS) นั้นคุณสมบัติที่ดีควรจะเป็นอย่างไรบทความพิเศษฉบับนี้ จึงขอนำเสนอจากผลงานการศึกษาวิจัย ของคุณพิภัช ดวงคำสวัสดิ์อุปนายกสมาคม อี-เลิร์นนิ่ง มาเล่าให้ฟัง ท่านจะเลือกใช้ยี่ห้อใด แบรนด์ไหนก็ขอให้พิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานว่าควรดูจากส่วนใดบ้างจะได้ไม่ถูกหลอกหรือถ้าจะพัฒนาเองก็ดูคุณสมบัตินี้มาพิจารณาแต่ถ้าทำได้มากกว่าที่กล่าวนี้ก็จะทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
LMS เป็นระบบบริหารการจัดการโดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการกับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งรวมไปถึงการทดสอบ วัดผล เก็บบันทึกข้อมูลในการเรียนการสอนผู้เรียนแต่ละคน ในอดีตจะเรียกว่า CMI (Computer Managed Instruction) การบริการด้านการเรียนการสอน

ลักษณะทั่วไปของระบบ LMS
            ระบบ LMS จะต้องเป็นระบบที่จะต้องมีความยืดหยุ่ยในการบริหารของการเรียนและการฝึกอบรมขององค์กรทั้งในรูปแบบห้องเรียนตามปกติและห้องเรียนเสมือนจริงแบบ e-Learning รวมไปถึงการจัดการวิชาเรียน, หลักสูตรหรือชุดวิชาและทรัพยากรต่างๆของการเรียน เช่น ห้องเรียนและอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน จำพวกคอมพิวเตอร์และอื่นๆ

            นอกจากนี้ด้วยระบบ LMS สามารถที่จะติดตามและดูรายงานกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน, การสร้างหลักสูตรของการเรียนการบริหารตาราเวลาของกิจกรรมการเรียนรวมถึงการประกาศแจ้งเตือนต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนทันต่อเหตุการณ์ การจัดการในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนแต่ละวิชา, รวมไปถึงการสร้างวิชาเรียนและข้อสอบซึ่งเป็นการส้รางให้การเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาอีกด้วย

            ระบบ LMS พัฒนาตามรูปแบบเทคโนโลยี J2EE ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสามารถติดตั้งได้ในทุกๆระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows, LINUX, SUN Solaris และ IBM AIX) นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) กลางขององค์กรซึ่งทำให้มีความปลอดภัยและรวดเร็วต่อการใช้งานในแบบ client-side enterprise applications อีกทั้งยังต้องมีการช่วย ทำให้ระบบมีความมั่นคงและมีความสามารถในการเพิ่มขยายระบบเพื่อรองรับกับจำนวนคนใช้ระบบที่มากขึ้นด้วย

  ในส่วนของมาตรฐานด้าน e-Learning นั้น ระบบ LMS ควรจะต้องผ่านมาตรฐาน SCORM (Shareable Content Object Reference Model) และ AICC (Aviation Industry Computer-Based Training Committee) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของ e-Learning ที่นิยมใช้อ้างอิงและยอมรับกันทั่วโลก ซึ่งทำให้ระบบ LMS สามารถใช้ Courseware ใดๆ ก็ได้พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานข้างต้น นอกเหนือจากนี้ระบบ LMS จะต้องรองรับการทำงานกับโปรแกรม LCMS (Learning Content Management System) Authoring Tool เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา Courseware และข้อสอบด้วยตนเองและได้ตามมาตรฐานของ SCORM อีกด้วย
         
            ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระบบ Learning Management System มีความสามารถหลายหลากในการใช้จัดการบริหารการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมแก่บุคลากรในองค์กรไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยและความมั่นคงต่อการใช้งาน ความยืดหยุ่นและการขยายระบบ, การรองรับมาตรฐานสากลและจัดการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบสูงสุดนั่นคือ เพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกอบรมในขณะที่สามารถลดได้ทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้การเรียนการสอนผ่าน Online หรือฝึกอบรมเป็นอย่างดี

 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 71 วันที่ 16 มิถุนายน -30 มิถุนายน 2552 12 อปท.นิวส์

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 
 • เลิร์นนิงไทยไม่ขยับเพราะอ้างความไม่พร้อม ต้องเน้นกลยุทธ์เชิงรุกโดยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
 • อีเลิร์นนิ่งมันคืออะไรกันแน่?
 • อีเลิร์นนิง คอร์สแวร์ ไม่น่าสนใจและไม่อยากเรียน เกิดจากสาเหตุใด??
 • การพัฒนา อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ ที่น่าสนใจและอยากเรียน
 • โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (2)
 • ทำไมต้องเขียน Script & Board เพื่อผลิต e-Learning Courseware?
 • ระบบบริหารการจัดการ อี - เลิร์นนิ่ง (LMS) ที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? (ตอนที่ 1)
 •  

     
   

  @ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
   

  Web Page Visitor Counter