อีเลิร์นนิง คอร์สแวร์ ไม่น่าสนใจและไม่อยากเรียน เกิดจากสาเหตุใด??

          ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ LMS ในสังคมแห่งการเรียนรู้ของบ้านเรานี่ยังเป็นเรื่องอีกยาวไกล แม้แต่ในแวดวงการศึกษาก็ยังต้องพัฒนากันอีกมากโข จึงกลายเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารการศึกษา รวมถึงผู้ผลิตเนื้อหา หรือ e-Learning Courseware หรือทุกฝ่ายจะต้องเข้ามาร่วมมือแก้ไขโดยเร็ว และเรื่องดังกล่าวจึงได้กลายเป็นประเด็นหลักที่ อปท.นิวส์นำเอามาวิสัชนาเพื่อให้ประจักษ์แจ้งแก่ผู้อ่านทุกท่าน
         ในการที่เรามีระบบ อีเลิร์นนิง หรือที่เรียกว่า LMS (Learning Management System) เป็นระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการกับกระบวนการเรียนรู้เราจะซื้อมาราคาแพงมากเท่าไหร่ก็ตาม หรือของฟรี แต่ถ้าส่วนของเนื้อหา (Content) หรือองค์ความรู้ (Knowledge) ที่ได้นำมาจัดทำ เป็นอีเลิร์นนิง คอร์สแวร์ (e-Learning Courseware) ไม่น่าสนใจหรือดึงดูดในการเข้าเรียนรู้แล้ว ทุกอย่างกลายเป็นสิ่งที่สูญเปล่าหรือลงทุนไปไม่คุ้มค่า เพราะผู้เรียนไม่อยากเรียน เกิดจากสาเหตุดังนี้

  • ไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในบทเรียนไว้หรือไม่ชัดเจน
  • เนื้อหาไม่สามารถจะผสมผสานทรัพยากรการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อเอื้อมห้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ได้
  • การสื่อความระหว่างผู้ผลิตสื่อและผู้ออกแบบและผู้เขียนเนื้อหายังไม่เข้าใจตรงกันทำให้การพัฒนาไม่ตรงตามเจ้าของเนื้อหา
  • ไม่เข้าใจวิชาการด้านจิตวิทยาการเรียนรู้นำมาพัฒนาเนื้อหาและการออกแบบการเรียนการสอน
  • การออกแบบบทเรียนไม่เหมาะสมกับระดับของผู้ใช้
  • มีข้อผิดพลาดด้านเนื้อหาและการสะกดคำ
  • มีปัญหาทางด้านเทคนิค เช่น ความถูกต้องของการนำเสนอเนื้อหาบนหน้าจอ ความถูกต้องของเนื้อหาที่นำเสนอโดยสื่อประสมที่ไม่เหมาะสม ความถูกต้องของวิธีการปรากฏสื่อประสมบนหน้าจอ
  • ขาดเอกสารประกอบหรือคู่มือการเรียนด้วยตนเองที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนที่จะนำไปใช้
  • การออกแบบโครงสร้างบทเรียนการเข้าถึงเนื้อหายุ่งยาก ความไม่สมบูรณ์ของเชื่อมโยงและปารเปลี่ยนหน้าจอ การออกจากโปรแกรมไม่สะดวก

   

   

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 65 วันที่ 16  มีนาคม - 31 มีนาคม 2552  5 อปท.นิวส์

   

  _____________________________________________________________________________________________

   

 
 • เลิร์นนิงไทยไม่ขยับเพราะอ้างความไม่พร้อม ต้องเน้นกลยุทธ์เชิงรุกโดยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
 • อีเลิร์นนิ่งมันคืออะไรกันแน่?
 • อีเลิร์นนิง คอร์สแวร์ ไม่น่าสนใจและไม่อยากเรียน เกิดจากสาเหตุใด??
 • การพัฒนา อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ ที่น่าสนใจและอยากเรียน
 • โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (2)
 • ทำไมต้องเขียน Script & Board เพื่อผลิต e-Learning Courseware?
 • ระบบบริหารการจัดการ อี - เลิร์นนิ่ง (LMS) ที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? (ตอนที่ 1)
 •  

     
   

  @ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
   

  Web Page Visitor Counter