• กรมส่งเสริมการส่งออก

http://lms.depthai.go.th/Old_webdep/webdep/index.html

  • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://elearning.most.go.th/lms/html/

  • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

http://e-learning.cru.in.th/elearning.asp

  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://www.ru.ac.th/e-University.html

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://classroom.psu.ac.th/

  • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th/eLearning/home/

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://e-learning.tu.ac.th/

  • มหาวิทยาลัยทักษิณ อีเลิร์นนิ่ง

http://lms.tsu.ac.th/vclass/

  • มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

http://www.dlf.ac.th/

  • เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้

http://www.cai.4t.com/manu.html

  • คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ

http://www.thaiwbi.com/course/intro_com/index2.html

  • เรียนออนไลน์กับ สป.วท.

http://elearning.most.go.th/

  • ออนไลน์เทรนนิ่ง

http://www.el.au.edu/

  • บทเรียนออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

http://www.elearning.nrct.net

  • บทเรียนช่วยสอนเรื่องอลูมิเนียม

http://www.aluminiumlearning.com

  • เลิร์นออนไลน์

http://www.learn.in.th

  • ห้องเรียนถ่ายภาพ

http://www.studio310.com

  • โครงการการศึกษาทางไกล สถาบันพระปกเกล้า

http://www.kpi-learning.com

  • วิทยาลัยทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

http://www.el.au.edu/

  • การเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www.cmuonline.info

  • บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

http://cptd.chandra.ac.th/kn/wbi

  • โครงการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในแบบออนไลน ์

http://elearning.most.go.th/

  • โครงการ Learn II gether

http://www.learn2gether.in.th

  • คณิตดอทคอม

http://www.kanid.com

  • ข้อสอบโอเน็ท,เอเน็ท,ข้อสอบ Online,กวดวิชา,  บทเรียน Online

http://www.kanzuksa.com

  • ชุมชนคนทำเว็บ สำหรับ จูมล่า และ โอเพ่นซอร์ท

http://www.modty.com

  • เทคโนโลยีการศึกษา

http://www.uni.net.th

  • บริษัท learn online

http://www.learn.in.th

  • แบบทดสอบภาษาออนไลน์

http://www.englishpage.com

  • ร้านหนังสือออนไลน์ SE-ED

http://www.se-ed.com

  • การศึกษาไร้พรมแดน

http://www.learn.in.th

  • เครือข่ายการฝึกอบรม

http://www.correct.go.th/training.html

  • เทคโนโลยีการศึกษา

http://www.thai2learn.com

  • นิเทศออนไลน์

http://www.nitesonline.net

  • บทเีรียนออนไลน์

http://www.ajree.com

  • รวมชุดการเรียนการสอน

http://www.eduspheres.com

  • รวม สื่อการสอน e-book e-learning แผนการสอน ฟรี

http://4-teachers-download.blogspot.com/

  • รามคำแหง

http://www.ru.ac.th

  • วารสารออนไลน์

http://www.usnews.com/usnews/edu/elearning/elhome.htm

  • วัดแววพื้นฐานฟิสิกส์

http://www.gecoities.com/torn30120

  • วิชาภาษาไทย

http://www.gecoities.com/sidawebchal

  • ห้องเรียนถ่ายภาพ

http://www.studio310.com

  • ห้องเรียนสังคม

http://www.studio310.com

  • ห้องเรียนออนไลน์

http://thaiclassroom.com

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

http://www.stou.ac.th/thai/elearning

  • แหล่งรวมข้อมูล e-Learning

http://www.e-learningcentre.co.uk/index.html

  • มหาวิทยาลัย Cornell

http://atlas.geo.cornell.edu/education/instructor/web_tools.html

  • คอมพิวเตอร์

http://www.radompon.com

  • ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์ online

http://www.mc41.com

  • ไทยซีเอไอ

http://www.thaicai.com

  • บริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด

http://www.educationsphere.com/

  • รวบรวมในรูปแบบเกมเพื่อการศึกษา

http://www.scienceyear.com/wired/index.html

  • เด็กเก่ง

http://www.dekgeng.com

  • เว็บแก้วจ๋า

http://www.kaewja.info

  • เว็บไซต์ Physics 2000

http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl

. • เว็บไซต์ Physicsweb

http://physicsweb.org/resources/Education/Interactive_experiments

  • Buying Webkinz

http://astore.amazon.com/buying.webkinz-20

  • benkyoshin

http://benkyoshin.blogspot.com

  • chulaonline

http://www.chulaonline.com

  • CRM - Customer Relationship Management

http://wssdemo.neteasy.co.th/CRM/default.aspx

  • Distance Education Program

http://distance-edu.blogspot.com

  • educationsphere

http://www.educationsphere.com

  • edugether

http://www.edugether.com

  • Free online education

http://essayeducate.blogspot.com

  • GPS Navigator -Global Positioning System

http://thai-gps-navigator.blogspot.com/

  • NECTEC

http://www.nectec.or.th/

  • ThaiTrainingZone

http://www.thaitrainingzone.com/

  • thaiedunet

http://www.thaiedunet.com

  • onlinetraining

http://www.onlinetraining.in.th

   

  • American association for Collegiate Independent study

http://www.aacis.org

  • American Distance Education Consortium

http://www.adec.edu

  • Annenberg Foundation/Corporation for Public Broadcasting   Partnership

http://www.learner.org

  • Asynchronous Learning Network

http://www.aln.org

  • Canadian Association for Distance Education

http://www.cade-aced.ca

  • Centre for Educational Development

http://www.ced.com.hk

  • Center for Educational Leadership & Technology

http://www.celt.org

  • Computer-Using educators

http://www.cue.org

  • Department for Education and Children's Services

http://www.decs.sa.gov.au/

  • Distance Education and Training Council

http://www.detc.org

  • Distance Education Association of New Zealand

http://www.deanz.org.nz

  • Distance Education at a Glance

http://www.uidaho.edu/evo/distglan.html

  • Distance Education Clearinghouse

http://www.uwex.edu/disted/home.html

  • Distance Education Department at The Pennsylvania State University

http://www.outreach.psu.edu/DE

  • Distance Education: University of Texas at Austin

http://www.utexas.edu/conted

  • Distance Learning Week

http://www.pbs.org/adultlearning/als/dlweek

  • Global schoolhouse Foundation

http://www.gsn.org

  • Home Study International

http://www.hsi.edu

  • Hong Kong CyberU

http://www.hkcyberu.com

  • Interactive Quest Network

http://www.iqnet.org

  • International Association for Continuing Education and Training

http://www.iacet.org

  • International Council for Open and Distance Education

http://www.icde.org

  • International Review of Research in Open and Distance Learning

http://www.irrodl.org

  • International Telecomputing Consortium

http://www.itc.org

  • Learn Well Online

http://www.learnwell.org

  • Learndirect

http://www.learndirect.co.uk

  • Learning for Adults Division of the Department for Education and          Employment

http://www.lifelonglearning.co.uk

  • National Grid for Learning (NGfL)

http://www.ngfl.gov.uk/

  • New Generation Education Network

http://www.ngen.org/

  • Open and Distance Learning Association of Australia

http://www.odlaa.org

  • Orange County Computer-Using Educators

http://www.occue.org/

  • PBS Adult Learning Service

http://www.pbs.org/adultdearning/als

  • Society for Applied Learning Technology

http://www.salt.org

  • Spectrum Universal Learning Network

http://www.vu.org

  • The Education and Library Networks Coalition

http://www.edlinc.org

  • The Telecourse People

http://www.coastlearning.org

  • TheU - Virtual University

http://www.ccon.org/theu

  • The World Campus at The Pennsylvania State University

http://www.worldcampus.psu.edu/pub/index.shtml

  • Transforming education through information technology

http://www.educause.edu

  • United States Distance Learning Association

http://www.usdla.org

  • United States Open University

http://www.open.edu

  • University of Minnesota - Distance Education

http://www.cce.umn.edu/idl

  • Virtual College of Texas

http://www.vct.org

  • Western Interstate Commission for Higher Education

http://www.wiche.edu

  • YouthOrg UK

http://www.youth.org.uk

 

   
 

@ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
 

Web Page Visitor Counter