JANUARY 2009 

       สวัสดีครับ หลังจากที่ห่างหายไปกับการฉลองปีใหม่มาอย่างจุใจแล้ว ในฉบับแรกของปีนี้ ผมก็มีเนื้อหาความรู้ใหม่ๆ มาบอกกล่าวกันครับ  ในปีนี้ผมก็ขอคุยเรื่อง  Teamwork ก็แล้วกันครับ เพราะการทำงานภายในหน่วยงานขององค์กรการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญมาก เพราะถ้าพนักงานขาดความสามัคคีกันในการทำงาน งานก็คงจะประสบความสำร็จไม่ได้ครับ
           ทีมงาน หัวใจความสำเร็จของการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือ สามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง  สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไป และจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิด ความเห็นที่เป็นอิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้อง ตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วน (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)


Knowledge

ทีม  คือ การที่บุคคล 2 คนขึ้นไป มาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุจุดหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ปฏิบัติต่างเกิดความพอใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน ผลงานที่ได้จากการร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพ บรรยายกาศในทีมงานสมาชิกจะมีความรู้สึกสนุกสนามและรู้สึกว่าตนเองก้าวหน้าประสบความสำเร็จ
หัวใจของความสำเร็จในการทำงาน คือ ทีมงาน องค์ประกอบที่สำคัญของทีมงาน คือ
      1. ต้องใจประสานใจ ถ้าใจประสานใจ คนย่อมประสานคน
      2. จริงใจ  เป็นการเปิดใจของทีมงานทุกคน  ไม่เสแสร้ง  ไม่หลอกลวง  ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน
      3. ไว้ใจ วางใจ มีความเชื่อในความซื่อสัตย์ของเพื่อนร่วมงาน   เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ
      4. ยอมรับกันและกัน ยอมรับว่าเขาก็คนเราก็คน  ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนเหมือนกัน  ยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์ 100 %   ทุกคนมีข้อดีข้อเสีย และไม่มีใครเลวร้าย 100 % มองเฉพาะแต่สิ่งที่ดีในตัวเพื่อนร่วมงาน สิ่งไม่ดีให้มองข้าม หรือไม่มอง จะทำให้เพื่อนเราน่าคบ
      5. คาดหวังกันในทางที่ดี เราต้องคาดหวังในทางที่ทำให้เขาเป็นคนดี มีความสามารถและอยากให้โอกาสแก่เขา

กลยุทธ์ในการทำงานเป็นทีม
   ร่วมใจ (Heart) หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกที่รักและศรัทธาในหัวหน้าทีม งานที่ทำ และเพื่อน ๆ ร่วมทีมว่าเป็นพวกเดียวกัน หรือที่เรียกว่า Feel like a team มีความเอื้อเฟื้อห่วงใยซึ่งกันและกัน มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเกิดความไว้วางใจต่อกัน
   ร่วมคิด (Head) หมายถึง การใช้ความคิด เหตุผลให้เพื่อนร่วมงานเชื่อมั่นว่า ทำแล้วดี มีประโยชน์ต่อตัวเขาเอง ต่อองค์กร โดยช่วยกันระดมสมอง กำหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงาน แบ่งหน้าที่ หรือที่เรียกว่า Think like a team การทำงานจะราบรื่น ถ้าสมาชิกในทีมมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
     ร่วมทำ (Hand) หมายถึง การร่วมมือ ลงมือทำงานซึ่งได้มีการวางแผนไว้ หน้าที่ใครก็รับไปทำ หรือที่เรียกว่า Work like a team ซึ่งทุกคนมีพันธะสัญญาที่จะต้องทำแผนทุกคน   เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมกัน

 
January
February
March

 


Email :info@de-learn.com
@ 2009 Data E-learning Company Limited. All Rights Reserved
Tel : 0-2694-2280-2  Fax : 0-2694-2281