บริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ซึ่งเป็น Business Partner ของบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovation & Information Technology) ทางการศึกษาให้แก่ลูกค้าทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป จนถึงปีปัจจุบัน รวมถึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษากับ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังลำดับที่ 2742 ทางด้านการศึกษา
   
 

 “To be the number one distance learning media service provider for professional”
      “เป็นหนึ่งผู้จัดหาให้บริการ สื่อการเรียน ทางไกลระดับมืออาชีพ”


 

 บริษัท ดาต้าอีเลิร์นนิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักคือการสนับสนุนให้องค์การ มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovation & Information Technology) ชึ่ง เป็นสื่อทางการศึกษาทางไกลให้แก่ลูกค้าในหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ บุคคลทั่วไป โดยเน้นภาระกิจใน 4 ส่วนหลักๆ คือ การให้บริการ ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา E-Learning Courseware ด้วยตนเอง ดำเนินการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ผลิตสื่อการเรียนการสอนทุกรูปแบบตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เป็น มาตรฐานสากล การจัดหา ติดตั้งระบบเครือข่ายการเรียนรู้ทางไกล (Distance Learning ) และ ให้คำปรึกษาทางด้านกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี อยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจาย อยู่ใน ตัวบุคคลหรือเอกสาร หรืออื่นๆ มาพัฒนาให้เป็นระบบศูนย์การเรียนรู้ ผ่านออนไลน์ แบบครบวงจร เพื่อให้ทุกคนใน องค์การ สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ในการศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จาก บุคคลอื่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านสื่อ นำความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีความสามารถ ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยบริษัทฯ มีทีมงานที่มี ประสบการณ์ การทำงาน จริงทั้งด้านวิชาการและการ ปฏิบัติงาน ระดับมืออาชีพเฉพาะด้านนี้มาเนิ่นนานและยังมีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: RD) สินค้าและการบริการ อย่างต่อเนื่อง

  1. ระบบบริหารการเรียนการสอน หรือ LMS ของบริษัท IBM เป็นที่ยอมรับในวงการเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน SCORM และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับ
     งานกับระบบ ERP ได้
2. พนักงานทางเทคนิคหรือผู้ติดตั้งระบบ การบำรุงรักษา มีความสามารถวางแผนการออกแบบสถาปัตยกรรมทางด้านระบบเครือข่าย เป็นผู้มีประสบการณ์ จากการ
     ทำงานจริง
3. เป็นผู้บุกเบิกการพัฒนา e-Learning Courseware ตามหลักวิชาการ เน้นการวิเคราะห์เนื้อหาการนำหลักการจิตวิทยาการเรียนรู้เข้ามาพัฒนา ช่วยให้เกิดการนำ
     ความรู้ไปใช้ได้ผล การถ่ายทอดความรู้ (Transfer Knowledge (โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่บุคลากร หัวหน้าโครงการจบทางด้าน
     Instruction Design มาโดยตรงและมีประสบการณ์จริงมีข้ออ้างอิงมากมาย
4. เป็นผู้บุกเบิกการฝึกอบรมหลักสูตร Courseware Developer และ Courseware Engineer ให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถพัฒนา e-Learning Courseware
    ได้ด้วยตนเอง เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
5. บริษัทฯ ให้บริการครบวงจร (e-Learning Solution)
6. บริษัทฯ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าตลอดเวลาและเน้นการบริการอยู่เสมอว่าเราคือองค์กรของท่าน มีส่วนช่วยองค์กรท่านเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์     
     จะเห็นว่าผู้บริหารจะเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับงานทุกงาน
7. ราคาไม่แพงเกินไป แต่เน้นคุณภาพตัวสินค้าและคุณภาพบริการ (Service Quality) ใช้หลักการบริหารงาน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship      Management: CRM)
8. ช่วยการประชาสัมพันธ์การนำองค์ความรู้สู่ Web Blog และ e-Learning ของหน่วยงานให้ผู้อื่นทราบเพื่อสร้างภาพลักษณ์
 

 

   
 

@ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
 

Web Page Visitor Counter