Editor's Note


             สวัสดีครับ เพื่อนๆ ชาวe-Learn ทุกท่าน ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับ ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 เริ่มระบาดมากขึ้นทุกวัน         นะครับ ทางบริษัทก็อยากจะขอให้ชาว e-Learn ทุกคนดูแลสุขภาพกันให้มากๆ ด้วย เพราะเดี๋ยวนี้เชื้อโรคมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นทุกวัน อย่างน้อยๆ         การป้องกันเบื้องต้น ก็ควรจะใส่ใจกับมันให้มากๆ นะครับ อย่างพวกเราชาว e-Learn ที่ต้องอยู่กับคอมพิเตอร์ทุกวัน เมื่อใช้เสร็จแล้วก็อยากให้ล้างมือ         ด้วยสะบู่ให้สะอาดนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการป้องกันอีกทางหนึ่ง

      Society And Activities

             กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาคอร์สแวร์อีเลิร์นนิ่งด้วยตนเอง ในหลักสูตร Multimedia for e-Learning Courseware เป็นรุ่นที่ 32

       

       Knowledge

       สำนักงาน ก.พ.ร.
               สำนักงาน ก.พ.ร. ได้การกำหนดให้มีการจัดการความรู้เป็นตัวชี้วัดภาคบังคัญ ในปีงบประมาณ 2549 ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำแผน        การจัด KM Focus Area กำหนดเป้าหมาย KM และกำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่จะผลักดันให้การจัดการความรู้ในองค์กรบรรลุผล
               การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารภาครัฐ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก        ขึ้น ซึ่งในระบบราชการนี้มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) หรือ KM เป็นเรื่องที่ต้องการดำเนินงาน แต่ความจริง              เป็นเรื่องที่เราทำอยู่ ทั้งการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ภายในองค์กรและจากการเชิญบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ตลอดเวลา         ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการ  ความรู้ เพียงแต่ยังไม่ได้มี การจัดการให้เป็นระบบเท่านั้น
       ประโยชน์ของการจัดการองค์ความรู้
                1. เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
                2. ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือ เสียชีวิต
                3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด
                4. เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่น ๆในองค์กร และนำความรู้                     ไปปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร
                5. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดำเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะ ที่มี
                    หลักการ เหตุผล และน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

                        ข่าวย้อนหลัง
  January
  February
  March
  April
  May
  June
  July
  August
  September
  October
  November
  December

 

 

 

 

 

   
 

@ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
 

Web Page Visitor Counter