Editor's Note

        การสัมมนาเรื่อง “การใช้สื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถานในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)” จัดขึ้นเมื่อ
วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่าง ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ
บริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด เพื่อส่งเสริม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน ในรูปแบบ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ซึ่งมีผู้ร่วมสัมมนา ให้ความสนเข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี และในที่นี้ทางบริษัทฯ หวังว่างานสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
สัมมนาจะได้ความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้สื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถานในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

       Society And Activities

 

 

           

 

   
 

@ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
 

Web Page Visitor Counter