Editor's Note


             สวัสดีครับ หลังจากที่ห่างหายไปกับการฉลองปีใหม่มาอย่างจุใจแล้ว ในฉบับแรก ของปีนี้ ผมก็มีเนื้อหาความรู้ใหม่ๆ มาบอกกล่าวกันครับ  ในปีนี้ผมก็         ขอคุยเรื่อง  การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ก็แล้วกันครับ เพราะการทำงานภายในหน่วยงานขององค์กรแต่ละองค์กรนั้น            จำเป็นต้องมีการจัดการองค์ความรู้ขึ้นมา เพื่อนำที่จะนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       Society And Activities

          โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”Courseware Developer” ณ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
          โครงการพัฒนาพัฒนา E-Courseware ให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.(สวทช)
          โครงการพัฒนาพัฒนา E-Courseware ให้กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
          กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาคอร์สแวร์อีเลิร์นนิ่งด้วยตนเอง ในหลักสูตร Multimedia for e-Learning Courseware เป็นรุ่นที่ 30

 

      

        Knowledge

        การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)
              ในอดีต การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นรูปแบบของการพัฒนาองค์กร ที่มุ่งในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ และ
        เครือข่าย แต่ในปัจจุบัน การจัดการความรู้ ไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่เป็นศาสตร์ใหม่ที่ได้มีพัฒนาและใช้กัน         อย่างแพร่หลายในองค์การชั้นนำของโลก และมีการนำเอาศาสตร์ของการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              เป็นความท้าทายในการใช้ข้อมูลและการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย         รวมไปถึง เพื่อใช้ข้อมูลในการตอบคำถามที่มีความซับซ้อน และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกได้เป็นอย่างดี
              ในสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Society) ซึ่งเป็นสังคมโลกปัจจุบัน “ความรู้” ถือว่าเป็นทรัพยากรหลักที่มีค่ายิ่ง ซึ่งแตกต่างจากปัจจัย         การผลิตอื่นๆ เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและสร้างขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา และ
              ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ คนที่มีความรู้ (Knowledge workers) จะกลายเป็นคนกลุ่มใหม่ที่ทรงพลังในองค์กรและตลาดแรงงาน         มีค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มองคุณค่าของการทำงานอยู่ที่การ ได้ทำงานที่มีอิสระและสร้างสรรค์ พร้อมที่จะ         โยกย้ายจากองค์กรได้ หากไม่ได้รับงานที่ท้าทายและไม่มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
              ระบบองค์ความรู้และการบริหารจัดการองค์ความรู้นี้ไม่ใช้เรื่องใหม่ในสังคมตะวันออก เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีความฉลาดในการประยุกต์เพื่อใช้ ้        พัฒนาองค์กร พัฒนาระบบเศรษฐกิจและการค้าให้เป็นระบบจัดการหรือบริการเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในกระแสโลกภิวัฒน์

                     ข่าวย้อนหลัง

  January
  February
  March
  April
  May
  June
  July
  August
  September
  October
  November
  December

 

   
 

@ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
 

Web Page Visitor Counter