Editor's Note

                 สวัสดีครับ เดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เป็นอีกเดือนที่มีความสำคัญอีกเดือนหนึ่งเพราะเป็นเดือนแห่งความรัก บริษัท De-Learn ก็ขอเป็นตัวแทนอีก
         องค์กร  หนึ่งที่จะมอบความรัก ให้กับทุกท่าน สำหรับเดือนนี้ก็เป็นมีความสำคัญทางศาสนาด้วยเหมือนกัน เพราะวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นี้เป็นวันมาฆาบูชา          ก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านไปทำบุญกันด้วยนะครับในเดือนนี้ทางบริษัทฯ ก็ได้มีโอกาศไปประชุมสัมมนาแถลงนโยบายประจำปี 2552 ณ          บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ สวิตเซอร์แลนด์ และถือเป็นการไปพักผ่อนประจำปีอีกด้วย มีภาพกิจกรรมมาฝากด้วยนะครับ

         

       Society And Activities      

           โครงการพัฒนาพัฒนา E-Courseware ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) งานประชุมสัมมนา        แถลงนโยบาย ประจำปี 2552 บริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิง จำกัด ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ สวิตเซอร์แลนด์ แดนอีสาน กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนา        คอร์สแวร์อีเลิร์นนิ่งด้วยตนเอง ในหลักสูตร Multimedia for e-Learning Courseware เป็นรุ่นที่ 31

      
       Knowledge         

       วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ในยุคนี้

             เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการตัดสินใจ และการสร้างนวัตกรรมมากกว่ามุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว โดยให้ความสำคัญกับพฤติกรรม        มนุษย์ และเชื่อว่าความรู้และการแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้ให้ความรู้สมัครใจที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่านั้น ไม่สามารถบังคับให้มีการแบ่งปันได้
       อิทธิพลของ การจัดการความรู้  เข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  ผ่านระบบ ระบบอีเลิร์นนิ่ง
          กระแสโลกาภิวัตน์
          วิกฤตเศรษฐกิจ / เศรษฐกิจภายในประเทศ
          เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
          ความก้าวหน้า/สลับซับซ้อนทางยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT)
          ยุคการปฏิรูปการศึกษา/การเข้าสู่สังคมแห่งเรียนรู้ / สังคมอุดมปัญญา
          ความเข้มแข็งของภาคเอกชนในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน (Competitiveness Drive)
          ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของภาครัฐ
          รัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่เข้าสู่การปฏิรูปทางการเมือง
          ธรรมาภิบาล / คุณธรรมจริยธรรม / ผลประโยชน์สาธารณะ
          การปฏิรูประบบราชการ


               ข่าวย้อนหลัง

  January
  February
  March
  April
  May
  June
  July
  August
  September
  October
  November
  December

 

 

   
 

@ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
 

Web Page Visitor Counter