วิรัตน์ ไชยมุข. การใช้บทเรียนการ์ตูนในการเรียนการสอนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ม.ป.ป.

ศราวุฒิ ศรีศักดิ์ . การวิเคราะห์ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางด้าน e-Learning ของอาจารย์และนักศึกษา
มจธ. สจล. และ สจพ. วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2006.

ศักดิ์ชาย พวงจันทร์และปิ่นฤทัย ยะแก้ว. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้แกะสลักบ้านหลุก. รายงานการวิจัย .
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2549.

ศิริพร จันทร์สว่าง. การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาของหนังสือการ์ตูนดัง เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษาวิชาภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, ม.ป.ป.

ศิริอร พงษ์สมบูรณ์. การใช้ e-Learning เพื่อการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารเขตโทรศัพท์ภูมิภาค
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน). ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร์, 2545.

สมพงษ์ โพธิ์ชัยหล้า. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรม เรื่อง การเรียนการสอนระบบ e-Learning ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3. กศม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.

สุชาดา ปั้นน้อย. การสร้างนวัตกรรม e-Learning เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์, 2549.

สุพิมล ทรงประดิษฐ์. การสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยช้าพการ์ตูนประกอบบทเรียน สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.

สุพีพร ยาสมร. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหา
เศษส่วน โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียที่มีภาพเคลื่อนไหว 2 แบบ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2548.

สุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ์. การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การเรียนแบบออนไลน์ (e-Learning) ของนิสิต
นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2006.

สุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ์. แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในระหว่างปี 2546-2556.
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา, 2546.

สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์. การสร้างนวัตกรรม e-Learningเรื่องหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,
2547.

สิริพร ทิพย์สูงเนิน.การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต”
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.

เสาวณีย์ กริ่งกรับ. ปัญหาและความต้องการใช้ระบบสารสนเทศแบบ e-Learning ของพนักงานบริษัทยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์
เซอวิสเซส จำกัด. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, 2549.

หาญศึก เล็บครุฑ. การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ การใช้ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวะและ
เทคนิคศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.

อนุวัติ คูณแก้ว. ผลการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา.
รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2547.

อรรณพ บัวแก้ว. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำหรับการเรียนแบบ e-Learning วิชา การออกแบบตกแต่งภายในเรื่อง
หลักการเขียนทัศนียภาพเบื้องต้น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.

อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล. การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับงานมัลติมีเดียในประเทศไทย. ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545.

เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์. การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาการสื่อสารข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546

Adams, Jean M. "Second generation" e-Learning: An action-based exploration of design and implementation. York University (Canada), 2004.

Alotaiby, Fahad T. A component-based functional model for e-Learning systems. George Mason University, 2005.
Anandan, Senthil Kumar. Animation tool kit for computer science education on the Internet. M.Sc., The University of Regina (Canada), 1999.

Apisra Anongkhanatrakul. An analysis of knowledge management in a development organization : a case study of the regional office for asia and the pacific, international labour organization. Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (Development Administration) School of Public Administration National Institute of Development Administration, 2004.

Bhoorich Phongphaew. A proposed evaluation guidelines for e-Learning program for higher education institutions. Thesis M.Ed. Chulalongkorn university, 2004.

Boonsong Hanpanich. A development of the knowledge management models in Thai higher education institutions. Thesis Ph.D. Chulalongkorn university, 2003.

Brogan, MarkHingston and Philip Wilson, Vicky. (n.p.). A Bounded or Unbounded Universe? Knowledge Management in Postgraduate LIS Education. Research Reports.

Burgess, Lesta. (2003). WebCT as an e-Learning Tool: A Study of Technology Students' Perceptions. A. Journal of Technology Education. 15(1), 6-15.

Cao, Yong. Expressive speech-driven facial animation. Ph.D., University of California, Los Angeles, 2005.

Caplan, Elizabeth Anne Stacey. The effects of animated textual instruction on learners' written production of German modal verb sentences. Ph.D., University of South Florida, 2002.

CEDEFOP Reference Series. Users' Views on e-Learning: CEDEFOP Online Surveys. Research Reports.

Chanajit Wongsaengchan. Development of product data management's search system for the AT Biopower Project. Master of Engineering Chulalongkorn University, 2004.

Chang, Ying-Ying. A study of leadership perceptions of managers in select companies in Taiwan that utilize e-Learning. University of the Incarnate Word, 2005.

Chaudhry. (2003). On the Need for a Multidisciplinary Approach to Education for Knowledge Management. Library Review, 52(1-2), 65-69.

Chaudhry, Abdus. Sattar, Higgins. and Susan, Ellen. (n.p.). Perspectives on Education for Knowledge Management.
Chu, Shaiu-Lung. Investigating the effectiveness of redundant text and animation in multimedia learning environments. Ph.D., University of Central Florida, 2006.

Davenport and others. (2003). Managing Social Capital as Knowledge Management - Some Specification and Representation Issues. Proceedings of the ASIST Annual Meeting, 40, 101-108.

Dinerstein, Jonathan. Improving and extending behavioral animation through machine learning. Ph.D., Brigham Young University, 2005.

Doretto, Gianfranco. Dynamic textures: Modeling, learning, synthesis, animation, segmentation, and recognition. Ph.D., University of California, Los Angeles, 2005.e-Learning and the Professional Development of Trainers and Vocational Teachers. Research Reports.
Esch, Thomas J. e-Learning effectiveness: An examination of online training methods for training end-users of new technology systems. Touro University International, 2003.

Faloutsos, Petros. Composable controllers for physics-based character animation. Ph.D., University of Toronto (Canada), 2002.

Folkestad, Leah S. and Haag, Susan. Conflicting Ideologies and the Shift to e-Learning. Research Reports.

Frank, Moti Reich and Nurit Humphreys, Keith. (2003, January). Respecting the Human Needs of Students in the Development of e-Learning. Computers & Education. 40(1),57-70.

Grillmeyer, Oliver. Designing effective animations for computer science instruction. Ph.D., University of California, Berkeley, 2001.
Grinder, Michael Thomas. Active learning animations for the theory of computation. Ph.D., Montana State University, 2002.
Hansen, Steven Ross. A framework for animation-embedded hypermedia visualization of algorithms. Ph.D., Auburn University, 1999.
Hardman, Wendy Mae. How we learned at work: An ethnographic study of e-Learning in a retail setting University of Toronto (Canada), 2004.

Herskowitz, Issac. Using computer graphics and animation to visualize complex programming concepts. Ed.D., Columbia University Teachers College, 2000.

learning Lee, Gilliean. A web-service-based e-Learning service infrastructure for achieving dynamic and collaborative. University of Florida, 2005.

Itsara Pattanasuksa. Effects of interpersonal trust, organizational commitment, and perceived value of knowledge sharing on knowledge sharing within organization. Thesis M.A.Chulalongkorn university, 2003.

Jackson, Yamile Cendales. The role of e-Learning technology on improving project management skills: A bilingual application in project risk management. University of Houston,2000.

Jirapan Kanasawat. Effects of using learning contract in e-Learning system upon achievement motivation and learning achievement of undergraduate students with different levels of prior knowledge in foundations of computer for education subject. Thesis M.Ed. Chulalongkorn university, 2003.

Jurisica. (1999). Using Ontologies for Knowledge Management: An Information Systems Perspective. 36, 2-96.

Jurisica, Igor Mylopoulos and John Yu, Eric. (n.p.). Using Ontologies for Knowledge Management: An Information Systems Perspective.
Justice, Lorraine M. The effect and affect of animated visual cues within a computer-based learning program. Ph.D., The Ohio State University, 1999.

 

   
 

@ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
 

Web Page Visitor Counter