จตุพร ศิริวัฒนสกุล. ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอิเตอรืเน็ต (e-learning) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร. สาขาวิชาการตลาดบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.

จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการรายวิชาระบบ e-Learning ตามแนวการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ระดับอุดมศึกษา. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, 2549.

จารุนันท์ เอี่ยมแสน. การสร้างนวัตกรรม e-learning เรื่อง หลักพืชศาสตร์. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.2547.

จิตติมา จิตบรรเทา. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning) มาใช้ใน การปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์การ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, 2547.

จิตรนันท์ ศรีเจริญ. การสร้างนวัตกรรม e-learning เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยและโปรแกรมประยุกต์ทางด้านสถิติและวิจัย.
รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2549.

จิรชาติ ตั้งคุปตานนท์. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรก่อสร้าง. วิทยานิพนธ์ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546.

จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์. การพัฒนาระบบบริหารและจัดการผู้เรียนและผู้ปกครองสำหรับระบบบริหารการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.

ฉวีวรรณ ปานชี และคณะ. รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพ
ทำขนมโบราณชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2549.

ชนินทร สุขเจริญ . ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วยระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์ของนักเรียน ชั้น ม.1/1
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2548.

ชมพูนุท ศรีหาบัติ. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาวิถีไทยโดยใช้ระบบ e-Learning เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาสถาบันราชภัฎมหาสารคาม. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2546.

ชิตพล ศรีธีระวิโรจน์. การพัฒนาบทเรียน สำหรับการฝึกอบรม โดย e-Learning แก่พนักงานของธนาคาร อาคารสงเคราะห์.
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 2547.

โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดงานแสดง. นิเทศศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

โชติพงษ์ โชตินุชิต. ความพร้อมในการนำอีเลิร์นนิ่งมาใช้สำหรับการฝึกอบรม : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจจีเอฟซีเอ.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546.

ณัชชา ถาวร. การเปรียบเทียบการเรียนรู้เรืองเพศของเด็กผ่านการสร้างสัญญะทางเพศในหนังสือ การ์ตูนญี่ปุ่นกับแบบเรียนเพศศึกษา.
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.

ณัฐกฤษณ์ แสนละเอียด . การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้การเรียนแบบ e-Learning ของผู้บริหาร อาจารย์
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดวิทยาลัยเทคนิค สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง. วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2006.

ณัฐวรรณ บันทัดทอง. การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทรัพยการมนุษย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันพัฒบริหารศาสตร์, 2545.

เดือนฉาย ไชยบุตร. การสร้างนวัตกรรม e-Learning เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 6 รายงานการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2549.

ตรีพล สักกะวนิช. การพัฒนาบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพนธ์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบปฏิบัติการ 1
หลัสูตรสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2544. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.

ถาวร วงค์คม. การพัฒนาชุดประเมินการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามรูปแบบเบญจลักษณ์การเรียนรู้. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2548.

ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. การพัฒารูปแบบการวัดประเมินตามสภาพจริง จากการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้วิธีการเรียนตามสถานการณ์
ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองของผู้เรียนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2006.

ทองพูน นามโท, วิเชียร ภูสีฤทธิ์ และ วุฒิศักดิ์ ภวภูตานนท์. บทเรียนอี-เลิร์นนิ่งวิชาออปโตอิเล็กทรอนิกส์. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2546.

ธนัท อาจสีนาค. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ e-learning กับ การสอนปกติ
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตรสถาบันราชภัฎ พ.ศ.2542). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.

นพนันท์ คล้อยสวาท. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสอนซ่อมเสริม เรื่อง มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง.
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

นิรันดร์ ตั้งเมธีกุล. การสอนแบบ KWLH ด้วยการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจใน การอ่านภาษาอังกฤษพฤติกรรม
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.

บุญส่ง หาญพานิช. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย. วิทยานิพนธ์ ปริญญา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

บัณฑิต พฤฒเศรณี. การวิเคราะห์ตัวประกอบที่มีผลต่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐใน
เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2006.

ประยง ชนางกลาง. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดมีข้อมูลป้อนกลับแบบข้อความที่มีการเคลื่อนไหวกับแบบข้อความที่มีเสียงบรรยายประกอบ.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2546.

ประยูร ไชยบุตร. การสร้างนวัตกรรม e-Learning เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. รายงานการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2549.

ปริศนา ปั้นน้อย. การสร้างนวัตกรรม e-Learning เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี. รายงานการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2549.

ปิยธิดา บุนนาค. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 2 จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.2549.

ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง. การพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตตามหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฎ
พ.ศ. 2543 : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) 2547.

ผาสุข สุตเตมีย์. การศึกษาแนวทางการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.2547.

พยันต์ บัวงามดี. ความคิดเห็นที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริหารองค์ความรู้ของพนักงาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน). บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, 2547.

พัฒนะ อินต๊ะตื้อ. การพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย. วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ), ม.ป.ป.

พีรพงศ์ แจ่มรังษี. ผลของรูปแบบการนำเสนอสตรีมมิ่งมีเดียการสอนแบบบรรยายในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

พูนศรี จันทร์สกุล. การใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนกิจกรรมในวงกลม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของ
นักเรียนชั้นอนุบาล1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.

ไพฑูรย์ ปลงสนิท. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน e-Learning กับการเรียนในชั้นเรียนปกติเรื่องทฤษฎี
เบื้องต้นของออปแอมป์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.

ภาคภูมิ รัตนาวิวัฒน์พงค์. การออกแบบและจัดทำคลังความรู้ผ่านระบบอินทราเน็ต กรณีศึกษาฝ่ายปฎิบัติการเขตนครหลวง,
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.

ภัทระ เกิดอินทร์และปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง. การพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ วิชาการจัดและบริหารงานก่อสร้าง
ตามหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. รายงานการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2547.

มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการจัดการเรียนการสอน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา วิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต. ไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.

มณีวรรณ ยังปลื้มจิตต์. การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning)
ในสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย. สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.

มาร์ค อิศรางกูร ณ อยุธยา. การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนวิชาปฎิบัติการออกแบบเบื้องต้น : จากองค์ประกอบพื้นฐานถึงที่ว่าง
ทางสถาปัตยกรรม. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

เรียมจันทร์ บรรเทิง. การใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนจริยศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.

วรพจน์ พุ่มตระกูล. การจัดการองค์ความรู้ของชุมชนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ม.ป.ป.

วิจิตร สมบัติวงศ์. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning). สารนิพนธ์ การมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.

วิภาพรรณ นพจินดา และคนอื่นๆ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของ โครงการ e-Learning : กรณีศึกษาบริษัทค้าวัสดุซีเมนต์ไทย
ธุรกิจจัดจำหน่าย เครือซีเมนต์ไทย. คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547.


 

 
 

 

   
 

@ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
 

Web Page Visitor Counter