เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในเรื่องการสร้างและพัฒนารวมไปถึงการส่งข้อมูลควบคู่ไปกับการจัดการ ‘Up-to-date’
และ ‘Just-in-time learning resources’ เพื่อจะได้ให้ผู้ฟังได้เข้าถึง ‘Skill management tools’ ที่รับรองพนักงานว่าจะได้การผึกอบรบที่สอดคล้องกับอบรมบทบาทงานของพวกเขาและบรรลุถึงเป้าหมายโดยการใช้
‘Reporting tools’ ที่จะเป็นการวัดความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน
        โดยภาพรวมระบบจะสามารถปฏิบัติงานเป็นจุดกลางสำหรับการจัดตั้งและควบคุมทุกอย่าง อาทิ  กิจกรรมอบรม
(Training activities), ‘Courseware and curricula’ ซึ่ง สามารถทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นในการอบรม
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกสอน ไม่เพียงเท่านั้นระบบยังสามารถส่งมอบข้อมูลธุรกิจที่สำคัญ อาทิ ลดต้นทุนในการอบรม เพิ่มอัตราการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลระบ
Workplace Collaborative Learning ยังสามารถช่วยองค์กรของท่านในส่วนของการดัดแปลงตัวเนื้อหาให้เข้ากับองค์กรของท่าน เพื่อจะนำไปสูความรวดเร็วและการพัฒนาในการอบรมสำหรับการเสริมทักษะและผลงานของพนักงานในองค์กรของท่าน

โปรแกรมนี้สามารถเอากำไรของการลงทุนคืนให้ท่านได้ ในส่วนของการสื่อข้อมูลการเรียนการสอนโดยผ่านเดส์กทอปและจะช่วยในเรื่องดังต่อไปนี้ :

  • ช่วยองค์กรประหยัดค่าต้นทุนและการปรับปรุงอัตราการผลิต โดยใช่สื่อการเรียนการสอน และการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ถ้าเปรียบเทียบกับระบบการเรียนการสอน โดยพนักงานต้องไปนั้งในห้องเรียน
  • สร้างแผนการศึกษาเพื่อช่วยพนักงานเพิ่มพัฒนาทักษะใหม่ หรือทำให้ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงความรับผิดชอบในเรื่องงานจัดการ
  • ช่วยให้นักเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามที่ตัวเอ่งต้องการ และช่วยการเข้าถึงในเรื่องทรัพยากรของการเรียนรู้ ที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการดูแลที่โยงไปถึงการตัดสินใจและลงมือ
  • ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของเรื่องการเดินทางและการฝึกการเรียนการสอน โดยผ่านระบบออนไลน์ได้จากทุกที่ทุกเวลา
  • การที่ใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องสามารถนำไปช่วยในเรื่องการปรับปรุงอัตราการผลิต ที่ผู้เรียนจะเอาไปใช้ในกิจกรรมธุรกิจต่างๆ ที่เรียนรู้อยู่
  • ทำให้องค์กรของท่านรุดหน้าในเรื่องของการบริการข้อมูลและการบริการลูกค้า เพื่อแก้ปัญหา และจะนำไปสู่การลดหย่อนเวลาในการปฏิษติงาน

การที่องค์กรลดหย่อนเวลาจะนำไปสู่การได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ดังต่อไปนี้:

  • การฝึกฝนผ่านเดส์กทอปของผู้ที่มาเรียนรู้โดยใช้กลวิธี ‘Business-critical challenges’ อย่างเช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ การฝึกอบรบบุคคลากรใหม่
  • จะสามารถฝึกฝนพนักงานได้บ่อยครั้ง และจะช่วยลดหย่อนค่าใช่จ่ายในการสอนเกี่ยวกับลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการบริการ ไม่เพียงแต่เท่านั้นยังจะช่วยในเรื่องของ การเพิ่มรายได้ให้แก่พนักงาน หรือเพิ่มรายได้ให้หู้ค้าขององค์กร
  • องค์กรของท่านจะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเกณฑ์ที่กำหนดใว้ และครอบคลุมไปถึง การติดตามผลและการรายงาน กิจกรรมอบรมที่พนักงานได้ทำใว้

 

   
 

@ 2009 Data E-learning Company Limited. All Rights Reserved 
 

Web Page Visitor Counter