โครงการฝึกอบรมการพัฒนา E-Courseware ด้วยตนเอง (e-Learning Workshop)

หลักสูตร : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management Development

     บริษัท ด้าต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ทำการเปิดลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการพัฒนา ชุดวิชาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning
Courseware) เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย เท่านั้นที่มีการเปิด e-Learning Training
แบบครบวงจร เหมาะสำหรับองค์กรหรือผู้สนใจส่วนตัว ในการสร้างสื่อประสมสำหรับ การเรียนการสอนที่
ทันยุคสมัยของ KM (Knowledge Management) ตามแนวทางหลักสูตรการฝึกอบรมจากต่างประเทศ
โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรดังนี้


1.

หลักสูตร Subject Matter Expert (SME) (ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชา) จำนวน 3 วัน

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานความเข้าใจทั้งระบบของขบวนการผลิต e-Learning Courseware
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการเขียนผ่าน Script and Storyboard ได้ สามารถปฏิบัตินำความรู้ที่ได้
จากประสบการณ์จริงมาลำดับ ร้อยเรียง ความรู้ ในการนำเนื้อหาพัฒนา (Content Development) และ
แนวทางในการออกแบบที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการออกแบบการเรียน การสอน (Instruction Design : ID)
ที่สอดคล้องกับนื้อหาของตนเอง การออกแบบเนื้อหาให้ได้ตามมาตรฐาน SCORM สามารถส่งต่อให้
ผู้ผลิตสื่อหรือวิศวกรคอร์สแวร์ (Courseware Engineer) นำมาพัฒนาเป็น e-Learning Coureware
ได้ และรองรับ Learning Management System : LMSได้


2.

 หลักสูตร Courseware Developer (ผู้พัฒนาคอร์สแวร์) จำนวน 10 วัน

หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำเนื้อหามาทำการวิเคราะห์เนื้อา และนำเนื้อหามาพัฒนา
(Content Development) สามารถ ออกแบบการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสมของ
วิชานั้นๆ และแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมของวิชานั้นๆ และแนวทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Instructional
Design : ID โดยผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ในการ พัฒนา Courseware ได้
และนำเนื้อหาลงในโครงร่างของ ID Template และจัดเรียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะลงมือ ภาคปฏิบัติ
นำความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Macromedia Flash มาช่วยและโปรแกรมอื่นๆ อีกทางด้านเสียง
การวาดภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ในการฝึกอบรมการพัฒนาคอร์สแวร์สามารถพัฒนาด้วยตนเองได้ใน
คอร์สแวร์ระดับ 1 Text Online และ คอร์สแวร์ ระดับ 2 Low Cost Interactive Online Course ได้

 

3.

หลักสูตร Courseware Engineer (วิศวกรคอร์สแวร์) จำนวน 6 วัน

  หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเนื้อหาลงบนระบบ LMS Instructional Design (ID) และนำเนื้อหา
ที่วิเคราะห์ (Contents Analysis) แล้วนำมาพัฒนาเป็นคอร์สแวร์ โดยทำหน้าที่นำการออกแบบการเรียน
การสอนสำหรับ LMS Instructional Design (ID) มาพัฒนาเป็นเทมเพลส (Courseware type will be
developed from existing temlate) สามารถทำหน้าที่อ่าน Scriprt และ Storyboard ได้ทำหน้าที่
ในการนำสื่อผสมต่างๆ เช่น รูปภาพ วิดีทัศน์ เสียง และ Script มาผลิตเป็นบทเรียน โดยใช้โปรแกรม
Authoring Tools ต่างๆ โดยสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ การพัฒนา Courseware ได้คอร์สแวร์
ระดับที่ 3 High Quality Online Course ได้

 

   
 

@ 2009 Data E-learning Company Limited. All Rights Reserved 
 

Web Page Visitor Counter